BISSELL 3588 系列 Revolution Pet Pro 立式地毯清洁机用户手册

BISSELL 3588 系列 Revolution Pet Pro 立式地毯清洁剂用户手册产品结束view 上把手喷雾触发线夹 易填充/配方帽 清洁水箱提手清洁模式开关 电源按钮 脏水箱浮筒 CleanShot® 按钮 倾斜踏板 皮带 检修门喷嘴脚 认识您的新 BISSELL 产品! 去 …

BISSELL 20666 Revolution Pet Pro 立式地毯清洁机用户手册

REVOLUTION® PET PRO 立式地毯清洁剂型号 20666 产品结束view 1. 上手柄 2. 喷雾扳机 3. 线夹 4. 简易加注/配方瓶盖 5. 净水箱 6. 提手 7. 清洁模式开关 8. 电源按钮 9. 脏水箱 10. 浮筒 11. CleanShot®按钮 12. 倾斜踏板 13. 安全带入口……